0 Comments

تعیین عوامل مؤثر بر سرمایه فکری و اولویت بندی آن ها با استفاده از فرآیند تحلیل شبکه ای93(ANP) در واحد ستادی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی- قسمت 35

9 کاملا مرجح یا کاملا مهم تر یا کاملا مطلوب تر 7 ترجیح با اهمیت خیلی قوی یا مطلوبیت خیلی قوی 3 ترجیح با اهمیت قوی یا مطلوبیت قوی 5 کمی مرجح یا کمی مهم تر یا کمی مطلوب تر 1 ترجیح با اهمیت یکسان یا مطلوبیت یکسان 2 و 4 و 6 و 8 […]

0 Comments

تعیین عوامل مؤثر بر سرمایه فکری و اولویت بندی آن ها با استفاده از فرآیند تحلیل شبکه ای93(ANP) در واحد ستادی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی- قسمت 28

بله ضریب ارزش افزوده فکری: سرمایه ساختاری، سرمایه انسانی و سرمایه فیزیکی کمی گذشته نگر بله جدول 2-2- مقایسه و الگوهای سرمایه فکری(دسته بندی های متفاوت سنجش سرمایه فکری)طبقه بندی که در جدول فوق نشان داده شده، توسط رودف و للیارت ارائه شده است و به بررسی روش های موجود شناسایی و سنجش کم و […]

0 Comments

تعیین عوامل مؤثر بر سرمایه فکری و اولویت بندی آن ها با استفاده از فرآیند تحلیل شبکه ای93(ANP) در واحد ستادی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی- قسمت 29

سرمایه ساختاری شامل فرهنگ شرکت، ساختار، فرآیندها و رویه های کاری.سرمایه رابطه ای شامل مشتریان، میزان رضایت آن ها از محصولات (خدمات)، مشتریان (تعداد آن ها)، ارتباط با تامین کنندگان. (برنان، 2000)شکل 2-4- طبقه بندی سرمایه های فکری روس و همکاران (سال 1997)2-1-2-4- مدل استیوارتاستیوارت در سال 1997 و در مجله فورچون سرمایه فکری را […]

0 Comments

تعیین عوامل مؤثر بر سرمایه فکری و اولویت بندی آن ها با استفاده از فرآیند تحلیل شبکه ای93(ANP) در واحد ستادی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی- قسمت 30

2-1-2-7- مدل بنتیسبنتیس در سال 1998 و به دنبال نظریه های قبلی خود، سرمایه های فکری را متشکل از سه جزء سرمایه مشتری، سرمایه ساختاری و سرمایه انسانی دانست.از منظر وی بخش عمده سرمایه انسانی را دانش ضمنی افراد تشکیل می دهد. این دانش شامل مهارت های تجاربی هستند که به راحتی نمی توان آن […]

0 Comments

تعیین عوامل مؤثر بر سرمایه فکری و اولویت بندی آن ها با استفاده از فرآیند تحلیل شبکه ای93(ANP) در واحد ستادی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی- قسمت 24

3- مشکلی که از ناحیه تحلیل شبکه ای می باشد، این است که فاکتورهای مدل تحلیل شبکه ای به طور طبیعی کمی نیستند. تحلیل شبکه تکنیکی است که برای حل مسائل چند معیاره در حالتیکه وابستگی بین فاکتورهایی (شاخص ها و زیرشاخص ها) که به طور طبیعی هم کمی و هم کیفی هستند، به کار […]

0 Comments

تعیین عوامل مؤثر بر سرمایه فکری و اولویت بندی آن ها با استفاده از فرآیند تحلیل شبکه ای93(ANP) در واحد ستادی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی- قسمت 23

دلیل این که این تحقیق در واحد ستادی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی انجام می گیرد این است، که عامل های موثر بر سرمایه فکری شناسایی و اولویت بندی شود، که اولویت بندی این عامل ها با استفاده از فرآیند تحلیل شبکه ای(ANP) می باشد، که از بین این عامل ها بهترین و مؤثرترین عوامل […]

0 Comments

تعیین عوامل مؤثر بر سرمایه فکری و اولویت بندی آن ها با استفاده از فرآیند تحلیل شبکه ای93(ANP) در واحد ستادی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی- قسمت 2

دانشكده مدیریت(اين چكيده به منظور چاپ در پژوهش نامه دانشگاه تهيه شده است) نام واحد دانشگاهي: تهران مركزي کد واحد: 101 كد شناسايي پايان نامه : 10121207921207 عنوان پايان نامه : تعیین عوامل های مؤثر بر سرمایه فکری واولویت بندی آن ها با استفاده از تکنیک فرآیند تحلیل شبکه ای (ANP) در واحد ستادی وزارت فرهنگ و […]