0 Comments

حمایت اجتماعی و سلامت عمومی دانشجویان مطالعه دانشجویان کارشناسی دانشگاه علامه- قسمت 26

پردیس دانشگاه 904 2/15 54 2/15 کل 5939 100 361 100 6-3- واحدپژوهشواحد پژوهش به یک عضو از جامعه آماری می گویند، این واحد نه لزوما یک فرد که می تواند یک رویداد، یک دانشگاه، یک ملت و…. باشد(سرمد وهمکاران،230:1380)در ای مطالعه واحد پژوهش هر یک از دانشجویان شاغل به تحصیل مقطع کارشناسی دانشگاه علامه […]

0 Comments

حمایت اجتماعی و سلامت عمومی دانشجویان مطالعه دانشجویان کارشناسی دانشگاه علامه- قسمت 27

حمایت عاطفی 51/72 حمایت ابزاری 48/78 حمایت اطلاعاتی 82/73 حمایت اجتماعی 38/74 8-3- تکنیک گردآوری اطلاعات پژوهشروش های متعددی درارتباط با گردآوری داده ها وجود دارد که عبارتند از: مصاحبه عمیق، تحلیل محتوا، پرسشنامه وتکنیک های رایج دیگر که درتحقیقات علوم اجتماعی مورد استفاده قرارمی گیرند. با این حال رایج ترین تکنیک در تحقیقات پیمایشی […]

0 Comments

حمایت اجتماعی و سلامت عمومی دانشجویان مطالعه دانشجویان کارشناسی دانشگاه علامه- قسمت 16

این مدل عنوان می کند که هرنوع رابطه نوع خاصی حمایت است. شبکه های حمایتی هرکدام بنا به نوع رابطه ای که پیرامون آن رابطه تشکیل می شود حمایتهای خاص را به همراه دارد. از اینرو وظایفی که به نزدیکی صمیمانه نیاز دارد احتمال زیادی دارد که توسط کسی انجام شود که نزدیکترین شخص به […]

0 Comments

حمایت اجتماعی و سلامت عمومی دانشجویان مطالعه دانشجویان کارشناسی دانشگاه علامه- قسمت 17

آنتونوچی[89]پیرامون جهت وجریان حمایت اجتماعی نظریه بانک حمایت اجتماعی را مطرح کرد. تئوری بانک حمایتی درپی توضیح میزان ورودی وخروجی حمایت برحسب سن است. بین جریان گرفتن ودادن حمایت وسن توازن های مختلفی وجود دارد.از نظر آنتونوچی روابط بین والدین وفرزندان درطی دودوره زندگی به نحومناسبی بانک حمایتی را توضیح می دهد.دوره اول زندگی والدین […]

0 Comments

حمایت اجتماعی و سلامت عمومی دانشجویان مطالعه دانشجویان کارشناسی دانشگاه علامه- قسمت 18

مشارکت در سازمانهای اجتماعی، درگیرشدن درشبکه اجتماعی وغوطه ورشدن در روابط صمیمی احتمال دسترسی به اشکال متنوع حمایت اجتماعی را بالا می برد وازآن طریق می تواند دربرابر عوامل استرس زا خودرا حفظ کند. برای مثال اگرروابط اجتماعی فرد درساختارهای اجتماعی درحد مطلوبی باشد احتمال دسترسی وی به اطلاعات مرتبط با سلامتی وبهداشت، دریافت مراقبت […]

0 Comments

حمایت اجتماعی و سلامت عمومی دانشجویان مطالعه دانشجویان کارشناسی دانشگاه علامه- قسمت 21

نظریه مبادله اجتماعی: بارارا[97] اهمیت دوطرفه بودن حمایت اجتماعی را مطرح نمود وهمچنین، به تناسب وکافی بودن حمایت اجتماعی که از سوی دیگران ارائه می شود اشاره کرد. برهمین اساس، وقتی افرادی می خواهند ارتباطات اجتماعی را توضیح دهند، انتظار تعامل دوسویه ودادن گرفتن حمایت را دارند. علوم اجتماعی برای شرح عملکردهای حمایتی، در روابط بین […]

0 Comments

حمایت اجتماعی و سلامت عمومی دانشجویان مطالعه دانشجویان کارشناسی دانشگاه علامه- قسمت 10

4- منزلتی (اعاده کرامت انسانی)(چلپی، 158:1375)به بیان کلی حمایت اجتماعی عبارتست از “مراقبت، محبت، عزت، تسلی وکمکی که سایر افراد یا گروهها به فرد ارزانی می دارند.”(سارافینو،170:1384)5-3-2- انواع حمایت اجتماعی:محققان اجتماعی طبقه بندی های گوناگونی را ازانواع حمایت های اجتماعی ارائه نموده اند، که به مهم ترین آنها اشاره می گردد.برخی از پژوهشگران حمایت اجتماعی […]

0 Comments

حمایت اجتماعی و سلامت عمومی دانشجویان مطالعه دانشجویان کارشناسی دانشگاه علامه- قسمت 4

3-4- یافته های تحلیلی 1314-4- محدودیت های پژوهش 141فصل پنجم: نتیجه گیری وپیشنهاد1-5-مقدمه 1432-5- نتیجه گیری 143نتایج بخش توصیفی 143نتایج بخش تبیینی 1463-5- پیشنهادات 1504-5- موضوعات پیشنهادی برای پژوهش های آتی 1525-5- نقش مددکار اجتماعی در ارتقای سلامت عمومی دانشجویان 153منابع 155پرسشنامه 159فهرست جداولجدول شماره -1-4: توزیع جمعیت مورد مطالعه برحسب دانشکده محل تحصیل 112جدول شماره -2-4: توزیع جمعیت مورد مطالعه بر حسب میزان سن 114جدول […]

0 Comments

حمایت اجتماعی و سلامت عمومی دانشجویان مطالعه دانشجویان کارشناسی دانشگاه علامه- قسمت 6

بررسی تاثیرمیزان حمایت عاطفی برمیزان سلامت عمومی دانشجویانبررسی تاثیرمیزان حمایت ابزاری برمیزان سلامت عمومی دانشجویانبررسی تاثیرمیزان حمایت اطلاعاتی برمیزان سلامت عمومی دانشجویان5-1- ضرورت و اهمیت موضوع :یکی از محورهای ارزیابی در جوامع مختلف، ارزیابی سلامت آن جامعه است. سلامتی افراد جامعه نقش مهمی در تضمین پویایی وکارآمدی هرجامعه ایفا می کند. از آنجا که دانشجویان […]

0 Comments

حمایت اجتماعی و سلامت عمومی دانشجویان مطالعه دانشجویان کارشناسی دانشگاه علامه- قسمت 8

در علم طب گاهی از واژه homeostasis به جای health استفاده می شود وبه معنای توانایی سازمان یافته بدن در جوابگویی موثر به فشارها وبازگشت به وضعیت تعادل. در طب امروز واژه wellness نیز به همین معنی استفاده می شود. در فرهنگ های گوناگون تعریف های بسیاری از سلامت شده است :در فرهنگ وبستر سلامت […]