0 Comments

بررسی رابطه بین سرمایه فکری و عملکرد کارکنان در آموزش و پرورش شهرستان کاشمـر- قسمت 5

امروزه آموزش و پرورش به عنوان یکی از سازمانها ی دانش محور و یکی از سازمانهایی که می تواند بر اساس شایستگی منابع انسانی موجود در خلق نوآوری ها و تولید علم در صف مقدم باشد نیاز داردکه از نظریه های جدید در دنیای رقابتی امروز در پیکره خود استفاده نماید تا از این قافله […]

0 Comments

بررسی رابطه بین سرمایه فکری و عملکرد کارکنان در آموزش و پرورش شهرستان کاشمـر- قسمت 6

فکری – معنوی ومهارتی افراددارد. بر همین اساس نگاه به سرمایه فکری نه نگاه درون سازمان که یک نگاه ملی و حتی فرا ملی است هر چند در مبانی نوشتاری موضوع سرمایه فکری، بیش‌ترین نگاه به یک انسان سازمانی است. از منظر مدیریتی سرمایه فکری، مجموعه نیروی انسانی و ساختار دانش سازمان من جمله تجربه […]

0 Comments

بررسی رابطه بین سرمایه فکری و عملکرد کارکنان در آموزش و پرورش شهرستان کاشمـر- قسمت 2

همچنین از جناب آقای دکتر کارشکی استاد مشاور ارجمند که مرا در انجام این مهم راهنمایی نمودند کمال تشکر و سپاسرا دارم و از خداوند متعال سعادت روز افزونشان را خواستارم.و با تشکر خالصانه خدمت همه اساتید و کسانی که به نوعیمرا در به انجام رساندن این مهم یاری نموده اند.تقديـم بـه:‌(ولا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل […]

0 Comments

بررسی رابطه بین سرمایه فکری و عملکرد کارکنان در آموزش و پرورش شهرستان کاشمـر

 اظهـارنامهاینجانب زهرا داروغه عارفی دانشجوی دوره کارشناسی ارشد رشته علوم تربیتی دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه فردوسی مشهد نویسنده رساله / پایان نامه بررسی رابطه بین سرمایه فکریو عملکرد کارکنان در سازمان آموزش و پرورش شهرستان کاشمر تحت راهنمایی دکتر مجتبی بذرافشان مقدم متعهد می شوم:* تحقیقات در این رساله/ پایان نامه توسط اینجانب انجام شده است و از صحت […]

0 Comments

بررسی رابطه بین سرمایه فکری و عملکرد کارکنان در آموزش و پرورش شهرستان کاشمـر- قسمت 3

تعاريف عملياتي متغيرهاي پژوهش 9فصل دوم: پیشینه و ادبیات پژوهشعملکـرد 12تاریخچه ارزیابی عملکرد در ایران 12مفهوم ارزیابی عملکـرد 13تعاریف ارزیابی عملکرد 14مدیریت عملکرد 15مدل‌های مختلف ارزیابی عملکرد 15نظریه‌های ارزیابی عملکرد 19بهبود عملکرد 22حلقه‌های کنترل کیفیت و عملکرد سازمان 23اهداف ارزیابی عملکرد 24فواید ارزیابی عملکرد 28مراحل انجام ارزیابی 30معیارهای نوین ارزیابی عملکرد 31زمان ارزیابی 32سیر تاریخی […]

0 Comments

بررسی رابطه بین سرمایه فکری و عملکرد کارکنان در آموزش و پرورش شهرستان کاشمـر- قسمت 4

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیرییافته ها 90بحث و تفسیر 90جمع بندی نتایج 95پیشنهادات پژوهش 96محدودیت ها و مشکلات پژوهش 98منـابع و مأخذ 99فهرست جداولعنوان صفحهجدول (1-2) خلاصه تفاوت معیارهای سنتی و نوین عملکرد 32جدول 1-4 توزيع فراواني نمونه آماري بر حسب جنسيت 35جدول 2-4توزيع فراواني نمونه آماري بر حسب سن 76جدول (3-4) توزيع فراواني […]

0 Comments

حمایت اجتماعی و سلامت عمومی دانشجویان مطالعه دانشجویان کارشناسی دانشگاه علامه- قسمت 28

8-4 حمایت عاطفی کم15-9 حمایت عاطفی متوسط20-16 حمایت عاطفی بالااین سوالات این بعد شامل موارد زیرمی شود:شما هریک از حمایت های زیر را به چه میزان از خانواده، دوستان ودیگران دریافت کرده اید؟ـ گفتگوی صمیمانه و دوستانه با شما در جهت تقلیل نگرانی هایتان در زندگیـ توجه به شما در زمینه های گوناگون زندگیـ ابراز […]

0 Comments

حمایت اجتماعی و سلامت عمومی دانشجویان مطالعه دانشجویان کارشناسی دانشگاه علامه- قسمت 22

ـ بین عضویت اجتماعی درگروه ها با افسردگی رابطه معناداری وجود ندارد.ـ حمایت عاطفی( کارکردهای حمایتی) بیشترین رابطه معکوس ومعنی دار را با افسردگی دارد.8ـ «بررسی تاثیر حمایت اجتماعی برمیزان سلامت روان کادر درمان بیمارستانی دراستان مازندران». این پژوهش توسط زهرا ناظر جویباری درسال 1391 در رشته مددکاری اجتماعی دانشکده علوم اجتماعی وارتباطات علامه طباطبایی […]

0 Comments

حمایت اجتماعی و سلامت عمومی دانشجویان مطالعه دانشجویان کارشناسی دانشگاه علامه- قسمت 23

7-2- الگوی نظری پژوهش8-2- سوالهای پژوهشسوال اصلی:حمایت اجتماعی چه تاثیری بر میزان سلامت عمومی دانشجویان دارد؟سوالات فرعی: میزان برخورداری دانشجویان ازسلامت عمومی چقدر است؟ مهم ترین منابع قابل دسترس تامین کننده حمایت اجتماعی دانشجویان کدامند؟ حمایت عاطفی چه تاثیری برمیزان سلامت دانشجویان دارد؟ حمایت اطلاعاتی چه تاثیری برمیزان سلامت دانشجویان دارد؟ حمایت ابزاری چه تاثیری […]

0 Comments

حمایت اجتماعی و سلامت عمومی دانشجویان مطالعه دانشجویان کارشناسی دانشگاه علامه- قسمت 24

جهت تعيين حجم نمونه از فرمول كوكران استفاده گرديده است كه به قرار زير مي باشد.N=N=حجم جامعه P=احتمال وقوع برابر 0.5 Q=عدم احتمال وقوع برابر 5و0t=1.96 باضریب اطمینان95% d=0.005 دقت احتمالي مطلوبدراین پژوهش باید تعداد 361 پرسشنامه توزیع وپر شود که برای اطمینان بیشتر تعداد 365 پرسشنامه توزیع خواهد شد.4-3- روش نمونه گیریشیوه نمونه گیری […]