دانلود مقاله فارسی شناسایی مولفه پاسخگویی کیفیت خدمات بر وفاداری مشتری هتلها-پایان نامه

0 Comments

 سایت دانلود پایان نامه های رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه تاثیر کیفیت خدمات بر وفاداری مشتریان هتل های شرق استان گیلان

قسمتی از متن پایان نامه :

روش شناسی پژوهش

پژوهش حاضر از نظرهدف پژوهش، کاربردی می باشد.همچنین در این پژوهش به توصیف و مطالعه آن چیز که که هست پرداخته شده می باشد. اجرای پژوهش توصیفی میتواند صرفاً برای شناخت بیشتر شرایط موجود یا رویدادها به فرایند تصمیمگیر باشد. گاه پژوهشگران با مطالعه جوامع کوچک و بزرگ،به ویژه با بهره گیری از نمونه گیری، به طریقی میدانی به پژوهش و مطالعه پراکندگی و سایر مشخصات گروه ها می پردازند. پژوهش پیمایشی روشی در تحقیقات علوم اجتماعی می باشد که فراتر از تکنیکی خاص در گردآوری اطلاعات می باشد. هر چند اکثراً فنون دیگری از قبیل مصاحبه نظام مند، نظاره، و تحلیل محتوا نیز به کار برده می طریقه. رایج ترین تکنیک مورد بهره گیری در پژوهش پیمایشی، پرسشنامه می باشد.از سویی زیرا محقق درشرایط زندگی واقعی یک جامعه آماری حضورپیداکرده می باشد، این پژوهش در زمره مطالعات میدانی قراردارد.

3-3- جامعه آماری

جامعه آماری شامل مشتریان هتلهای شرق استان گیلان می باشد.

جدول شماره(3-1): اسامی هتل های شرق گیلان

 

3-4- تعیین حجم نمونه

برای تعیین حجم نمونه از فرمول کوکران بهره گیری شده می باشد، این فرمول در زیر آمده می باشد.

N= حجم جامعه؛

n= حجم نمونه؛

:اندازه برآورد با درنظرگرفتن ضریب اطمینان 95% این مقدار برابر با 96/1 می باشد؛

= اندازه دقت برآورد(خطای مجاز)که در این جا 05/0 فرض شده می باشد؛ نسبت عدم موفقیت در بین افراد نمونه می باشد که عدد30%در نظر گرفته شده می باشد. q=1-pP=0.7

مطلب دیگر :
بررسی تاثیر کیفیت خدمات بر وفاداری مشتریان هتل های شرق استان-دانلود پایان نامه ارشد

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

سوالات پژوهش

1-4-1- سوال اصلی پژوهش

آیا کیفیت خدمات بر وفاداری مشتریان هتلهای شرق استان گیلان تاثیر دارد؟

1-4-2- سوالات فرعی پژوهش

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

1- آیامولفه فیزیکی(موارد محسوس)کیفیت­خدمات ­بر وفاداری مشتری هتلهای شرق استان گیلان تاثیردارد؟

2- آیا مولفه قابلیت اطمینان کیفیت خدمات بر وفاداری مشتری هتلهای شرق استان گیلان تاثیر دارد؟

3- آیا مولفه تضمین کیفیت خدمات بر وفاداری مشتری هتلهای شرق استان گیلان تاثیر دارد؟

4- آیا مولفه پاسخگویی کیفیت خدمات بر وفاداری مشتری هتلهای شرق استان گیلان تاثیر دارد؟

5- آیا مولفه همدلی کیفیت خدمات بر وفاداری مشتری هتلهای شرق استان گیلان تاثیر دارد؟

1-5- اهداف پژوهش

1-5-1- هدف اصلی

سنجش تاثیر کیفیت خدمات بر وفاداری مشتریان هتلهای شرق استان گیلان

1-5-2- اهداف فرعی

1- سنجش تاثیر مولفه فیزیکی(موارد محسوس) کیفیت خدمات بر وفاداری مشتری هتلهای شرق استان گیلان

2-سنجش تاثیر مولفه قابلیت اطمینان کیفیت خدمات بر وفاداری مشتری هتلهای شرق استان گیلان

3- سنجش تاثیر مولفه تضمین کیفیت خدمات بر وفاداری مشتری هتلهای شرق استان گیلان

4- سنجش تاثیر مولفه پاسخگویی کیفیت خدمات بر وفاداری مشتری هتلهای شرق استان گیلان

5- سنجش تاثیر مولفه همدلی کیفیت خدمات بر وفاداری مشتری هتلهای شرق استان گیلان