دانلود پایان نامه درباره جامعه آماری، رضایت شغل، رضایت شغلی

0 Comments

ل مذكور را دارا نمي باشند.
2- با 99 درصد اطمينان مي توان گفت مديران مدارس راهنمايي از نظر مهارت فني ضعيف مي باشند و اين ضعف بيشتر به دليل ضعيف بودن در چهار قلمرو الگوهاي تدريس، تجهيزات آموزشي، مديريت اداري و آيين نامه امتحانات مي باشد.
3- با 99 درصد اطمينان مي توان گفت مديران مدارس راهنمايي مهارت هاي انساني لازم را دارا مي باشند.
4- با 99 درصد اطمينان مي توان گفت مديران مدارس راهنمايي از مهارت هاي ادراكي لازم برخوردار هستند.
5- مهمترين نيازهاي آموزشي مديران در هر يك از مهارت هاي سه گانه عبارت است از: الگوي تدريس در مهارت فني، درك نيازها در مهارت انساني، تعمق در مهارت ادراكي.
6-الگوي آموزش ضمن خدمت متناسب با نوع نيازهاي آموزشي مديران در مهارت هاي سه گانه، آموزش حضوري است كه فرايند برنامه ريزي آن شامل چهار مرحله ي تعيين نيازهاي آموزشي، تدوين و طراحيِ برنامه ها، اجرا و ارزشيابي مي باشد.
2-3-2 پیشینه تحقیق خارجی:
کاستانیاس و هلفات (1991)اذعان کردند که ایراد سطوح مهارتی کاتز (فنی ,انسانی, ادراکی) این است که سازمان ها و محیط های گوناگونی که این مهارتها در آنها به کار می روند از یکدیگر مجزا نشده اند مهارتهای مدیریتی به زعم آنها عبارتند از :مهارتهای عمومی , مهارتهای خاص و مربوط به صفت یا کسب و کار مهارتهای مربوط به سازمان خاص .
ولکر( 2004)همچنین مهارتهای مدیریتی در ارتباطات مدیریتی برای به دست آوردن رضایت سهامداران در تمامی مراحل کار بسیار حساس است.
آنگر و همکاران (2009)نیز در بررسی فراتحلیل , ارتباطی معنادار ولی کم بین سرمایه انسانی و موفقیت مدیران و کارآفرینان در سازمان یافتند .این ارتباط در بعد دانش و مهارت ها بیشتر از تحصیل و تجربه بود.
پنت و باروندی (2008)در پژوهشی بر لزوم اهمیت آموزش دانشگاهی مهارتهای انسانی و فنی برای مدیران پروژه صحه گذاشتند.
ال تنت وای (2009) نیز گزارش داد که ارتباط بین مهارتهای راهبردی و عملکرد مدیران میانجی جزجدایی ناپذیر یکپارچگی عرضه تولیدات است
استیفن رابینز(1998) مهارت انسانی را توانایی کار با افراد و درک وبرانگیختن دیگران هم در سطح فردی و هم در سطح گروهی است.مدیران باید مهارتهای انسانی قوی را برای ایجاد ارتباط و برانگیختن و تفویض امور داشته باشند.
هومان (2010) در یک مطالعه موردی روی یک شرکت خدمات ارتباطی دریافت که مدیریت ارتباط و منابع انسانی نیازی برای تغییر از ساختار اداری و تبدیل شدن به شرکت تجاری عملگراست.

فصل سوم
روش تحقیق

3-1 جامعه آماری
جامعه بزرگترین مجموعه از موجودات است که در یک زمان معین مطلوب ما قرار می گیرد تحقیق علمی با هدف شناخت یک پدیده در یک جامعه آماری انجام می شود. به این دلیل موضوع تحقیق ممکن است متوجه صفات و ویژگی ها، کارکردها و متغیرهای آن باشد یا اینکه روابط بین متغیرها، صفات، کنش و واکنش و عوامل تأثیرگذار در جامعه را مورد مطالعه قرار دهد. مجموعه واحدهایی که حداقل در یک صفت مشترک باشند یک جامعه آماری را مشخص می سازند و معمولا آن را با N نمایش می دهند. (خاکی، 1382).
جامعه آماری مورد مطالعه در این تحقیق شامل تمامی مدیران و کارکنان شاغل در معاونت توسعه و مدیریت منابع انسانی دانشگاه علوم پزشکی بندرعباس می باشد.. این تحقیق شامل دو جامعه آماری می باشد , جامعه آماری اول شامل کلیه مدیران حوزه معاونت توسعه و مدیریت منابع انسانی دانشگاه علوم پزشکی بندرعباس (25)نفر باحجم نمونه (24) نفر است و جامعه آماری دوم شامل کلیه کارکنان حوزه معاونت توسعه و مدیریت منابع انسانی دانشگاه علوم پزشکی بندرعباس (420) نفر باحجم نمونه(189)نفر می باشد که روش کار ازنوع پرسشنامه میباشد و برای گردآوری اطلاعات از دو نوع پرسشنامه یکی پرسشنامه مهارتهای مدیریتی برای مدیران و دیگری پرسشنامه رضایت شغلی برای کارکنان استفاده شده است.
3-2 روش نمونه گیری
جمعیت مورد مطالعه در این پژوهش , مدیران و پرسنل معاونت توسعه دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان بودند.از مجموع 25 مدیران معاونت 24 نفر و از مجموع 420 پرسنل جمعا 189 نفر به روش تصادفی ساده انتخاب شدند.
3-3 روش و ابزار جمع آوری داده ها
در این پژوهشنامه از 2 پرسشنامه استفاده شده است یکی پرسشنامه مهارتهای ادراکی , انسانی و فنی مدیریت و دومی پرسشنامه رضایت شغلی می باشد
پرسشنامه مهارتهای مدیریتی شامل 18 سوال میباشد که سوال های 1, 3 ,6, 9, 12, 15 مربوط به مهارتهای ادراکی و سوال های 2, 5, 8, 10, 14 ,17 مربوط به مهارتهای انسانی وبقیه سوالات یعنی سوالات 4, 7 , 11, 13, 16 , 18 مربوط به مهارتهای فنی میباشد
به هرکدام از سوال ها طبق مقیاس زیر امتیاز داده ایم:
5.من همیشه این گونه هستم. 4.من غالبا این گونه هستم.
3.من گاهی این گونه هستم. 2.من به ندرت این گونه هستم.
1.من هرگز این گونه نیستم.
امتیازاتی که به جملات داده ایم را جمع می کنیم و سوالات شماره6, 10, 14, 17را به صورت معکوس و به شرح زیر امتیاز می دهیم.
1.من همیشه این گونه هستم. 2.من غالبا این گونه هستم.
3.من گاهی این گونه هستم. 4.من به ندرت این گونه هستم.
5.من هرگز این گونه نیستم.
(مقيمي , سيد محمد و رمضان , مجيد, 1390 , پژوهشنامه مديريت, جلد اول , انتشارات راه دان, تهران)

اعتبار و پایایی رضایت شغلی JDI :
همچنین از پرسشنامه رضایت شغلی JDI استفاده شده است که توسط اسمیت , کندالی و هیوسین(1969) تهیه و تنظیم شده است .هدف این شاخص سنجش خشنودی فرد در پنج شاخص کار, سرپرستی, همکاران, حقوق ماهانه و ترفیعات است که سه شاخص اول هرکدام از 18 سوال تشکیل شده اند و دارای دامنه ای بین 0 تا 54 هستند و دو شاخص آخر هر کدام با 9 سوال دارای دامنه ای بین 0 تا 27 هستند.
منظور از روایی آزمون این است که آیا آزمون به عنوان یک وسیله اندازه گیری آنچه مورد نظر است مناسب است یا خیر؟ و اصطلاح پایایی بر دقت اندازه گیری دلالت می کند به سخن دیگر می خواهیم بدانیم نتایج حاصل از آزمونی که چندین بار برای اندازه گیری یک متغییر به کار می بریم متشابهند یا متفاوتند؟

مطلب دیگر :
تحقیق درمورد قانون مجازات، مواد مخدر، مجازات اعدام

پایایی پرسشنامه رضایت شغلی JDI:
پایایی پرسشنامه رضایت شغلی JDI از طریق محاسبه آلفای کرونباخ بررسی شده است که میزان آن 93/. بوده است.

روایی پرسشنامه رضایت شغلی JDI:
در مورد اعتبار شاخص توصیف شغل با استفاده از روش اعتبار صوری در دانشگاه اصفهان , این آزمون دارای اعتبار تشخیص داده شد.در مورد محاسبه ی همبستگی و استواری درونی شاخص توصیف شغل از روش آلفای کرونباخ به ترتیب این ضرایب به دست آمد:ماهیت کار (شغل)(80/0) , سرپرست (89/0) , همکاران (87/0.), ارتقا(90/0) و محیط کار (80/0).
همچنین ضریب اعتبار کلی توسط عطار 1374 (75/0) ضریب اعتبار خرده آزمون ها بین 59/0 تا 87/0 گزارش شده است.
3-4 روش تجزیه و تحلیل داده ها
هدف از انتخاب روش تحقیق آن است که محقق مشخص نماید چه شیوه و روشی را اتخاذ کند تا او را هر چه دقیق تر , سریع تر و ارزان تر در دستیابی به پاسخ یا پاسخ هایی برای پرسش یا پرسشهای تحقیقی مورد نظر کمک کند.از آنجا که یکی از هدفهای عمده تحقیقات علوم انسانی و رفتاری کشف اصول و آگاهی معتبری است که قابل تعمیم به جامعه مادر (یعنی آن جامعه که شامل همه اعضای حقیقی و حقوقی و مجموعه افراد یا اشیا است)باشد و با عنایت به اینکه جمع آوری اطلاعات از همه اعضای تشکیل دهنده یک جامعه تقریبا غیر ممکن است بنابراین در تحقیقات علوم انسانی , ناگزیر از گزینش نمونه از جامعه مادر هستیم(نادری و نراقی , 1379).
هدف این تحقیق بررسی وجود یا عدم وجود رابطه بین مهارتهای مدیریتی مدیران و رضایت شغلی کارکنان است لذا در زمره تحقیقات همبستگی قرار می گیرد.
اگر در صدد بررسی رابطه همخوانی یک یا چند عامل با تغییرات یک یا چند عامل دیگر هستید, در این صورت روش تحقیق شما از نوع همبستگی یا همخوانی است.این نوع روش تحقیق از عمومیت زیادی
برخوردار است و در صدد پیدا کردن رابطه همبستگی یا همخوانی بین دو یا چند عامل می باشد.بدون اینکه چنین رابطه ای به عنوان رابطه علت و معلول به حساب آید(سید عباس زاده , 1380).
با توجه به اینکه تحقیق از منظر روش و ماهیت، یک نوع تحقیق همبستگی محسوب می شود و نوع مسأله پژوهش و همینطور فرضیه های تحقیق گواه بر این ادعاست، جهت انجام آزمون های آماری از ضریب همبستگی پیرسون و در ادامه رگرسیون و تحلیل واریانس استفاده گردیده است.
گردآوری داده ها به صورت میدانی است چون که به صورت چهره به چهره است و اطلاق اصطلاح میدانی به مفهوم ارتباط مستقیم و رویارویی محقق با پدیده های مورد مطالعه است.در این تحقیق برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه استفاده خواهد شد. در این پژوهش از روش همبستگی توصیفی بهره گیری خواهد شد, روش توصیفی خود شامل روشهای پیمایشی ,همبستگی, اقدام پژوهشی , بررسی موردی وعلی مقایسه ای است که در تحقیق حاضر از روش رگرسیون استفاده شده است علت استفاده از این روش این است که برای بررسی رابطه بین دو جامعه آماری از روش رگرسیون استفاده می شود. تحقیق پیمایشی توصیفی است از نگرش و رفتار جمعیتی بر اساس انتخاب نمونه ای تصادفی و معرف افراد آن جمعیت و پاسخ آنها به یک رشته سوال است در این روش از گروههای معینی ازافراد خواسته می شود به تعدادی پرسش مشخص (که برای همه افراد یکسان است) پاسخ دهند این پاسخ ها مجموعه اطلاعات تحقیق را تشکیل می دهند.همچنین روش پیمایشی به شیوه مقطعی است زیرا روش مقطعی به منظور گردآوری داده ها درباره یک یا چند صفت در یک مقطع از زمان از طریق نمونه گیری از جامعه انجام میشود.این تحقیق شامل دو جامعه آماری می باشد , جامعه آماری اول شامل کلیه مدیران حوزه معونت توسعه دانشگاه علوم پزشکی(25)نفر باحجم نمونه (24) نفر است و جامعه آماری دوم شامل کلیه کارکنان حوزه معاونت توسعه و مدیریت منابع انسانی (420) نفر باحجم نمونه(189) نفر می باشد که روش کار ازنوع پرسشنامه خواهد بود و برای گردآوری اطلاعات از دو نوع پرسشنامه یکی پرسشنامه مهارتهای مدیریتی برای مدیران و دیگری پرسشنامه رضایت شغلی برای کارکنان استفاده خواهد شد.هدف ازاین کار سنجیدن میزان مهارتهای مدیریتی مدیران و تاثیر آن بر روی رضایت شغلی کارکنان است.
3-5 آزمون های مورد استفاده:
در این تحقیق از آزمون های ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون استفاده شده است.
با توجه به اینکه روش مورد آزمون فرضیه رگرسیون می باشد لذا قبل از بکارگیری آن باید مفروضات مورد نیاز جهت استفاده از رگرسیون را بررسی تا از تحقق آنها اطمینان لازم را کسب کنیم.
متغیر وابسته دارای توزیع نرمال باشد. (آزمون کلموگروف اسمیرنوف)
بین خطاهای مدل همبستگی وجود نداشته باشد. (آزمون دوربین واتسون)
توزیع خطاها باید دارای توزیع نرمال باشد.
بین متغیرهای مستقل همبستگی وجود نداشته باشد. (آزمون تشخیص هم خطی)
بین متغیرهای مورد ازمون رابطه خطی وجود نداشته باشد. (تحلیل واریانس رگرسیون- ANOVA
بعد از اطمینان از وجود شرایط لازم برای استفاده از رگرسیون، وجود رابطه همبستگی بين متغير وابسته و متغير های مستقل را مورد آزمون قرار داده و سپس از روش رگرسيون جهت تعيين رابطه رياضی بين متغير های مستقل و وابسته استفاده گرديد. در واقع، تجزيه و تحليل رگرسيون كمك می كند تا رابطه خطی بين متغير ها را در صورت وجود چنين رابطه ای پيدا كنيم .در مرحله پايانی برای تعيين ميزان ارتباط بين متغير وابسته و

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *