حمایت اجتماعی و سلامت عمومی دانشجویان مطالعه دانشجویان کارشناسی دانشگاه علامه- قسمت 28

0 Comments

8-4 حمایت عاطفی کم
15-9 حمایت عاطفی متوسط
20-16 حمایت عاطفی بالا
این سوالات این بعد شامل موارد زیرمی شود:
شما هریک از حمایت های زیر را به چه میزان از خانواده، دوستان ودیگران دریافت کرده اید؟
ـ گفتگوی صمیمانه و دوستانه با شما در جهت تقلیل نگرانی هایتان در زندگی
ـ توجه به شما در زمینه های گوناگون زندگی
ـ ابراز همدردی با شما در زمینه مشکلات مربوط به خودتان
ـ احترام به احساسات شما در شرایط گوناگون

  • حمایت مادی یا ابزاری[118]:

کمک ابزاری یا مادی کمکی است که به فرد درجهت مقابله با فشاروخستگی یاری می رساند. این حمایت ها شامل کمک مستقیم به فرد است، مانندقرض دادن پول به او(سارافینو، 171:1384).
تعریف عملیاتی: این بعدحمایت اجتماعی با سوالاتی درخصوص دریافت قرض یا مستمری، برعهده گرفتن ضمانت وام، کمک درانجام کارهای منزل وبیرون منزل و… می باشد.
دراین پژوهش این بعد با 4سوال با استفاده از طیف لیکرت 5درجه ای (خیلی کم- کم- متوسط- زیاد- خیلی زیاد) سنجیده می شود که حداکثر 20 وحداقل 4 می باشد که به ترتیب زیرسنجیده می شود.
این سوالات این بعد شامل موارد زیرمی شود:
شما هریک از حمایت های زیر را به چه میزان از خانواده، دوستان ودیگران دریافت کرده اید؟
ـ بر عهده گرفتن ضمانت وام شما
ـ کمک به شما در انجام کارهای منزل(خوابگاه) و خارج از آن
ـ گرفتن قرض در هنگام مواجهه و نیاز شما به دریافت کمک مالی از دیگران
ـ رساندن شما به یک مرکز درمانی درهنگام بیماری

  • حمایت اطلاعاتی[119]:

حمایت اطلاعاتی ارائه شواهد وحقایق به فرد، برای مقابله با تحلیل رفتگی است(سارافینو، 171:1384).
تعریف عملیاتی: این بعد ازحمایت اجتماعی با سوالاتی درخصوص توجیه کردن، پیشنهاد دادن و دادن جهت وپسخوراندتوسط خانواده، دوستان ودیگران است.
دراین پژوهش این بعد با 4سوال با استفاده از طیف لیکرت 5درجه ای (خیلی کم- کم- متوسط- زیاد- خیلی زیاد) سنجیده می شود که حداکثر 20 وحداقل 4 می باشد که به ترتیب زیرسنجیده می شود.
سوالات این بعد شامل موارد زیرمی شود:
شما هریک از حمایت های زیر را به چه میزان از خانواده، دوستان ودیگران دریافت کرده اید؟
ـ راهنمایی در جهت استفاده از خدمات مشاوره ای، مادی ومعنوی دردسترس هنگام بروز مشکلات
ـ انجام توصیه های مفید به شما جهت ارتقای سطح سلامت خود
ـ ارائه اطلاعاتی به شما که در فهمیدن مسائل به شما کمک کند
ـ دراختیارگذاشتن اطلاعات درمورد یک متخصص باتجربه در زمینه مشکلات مربوط به خودتان
2-3-10-تعریف نظری وعملیاتی متغیرهای زمینه ای:
وضعیت تاهل:
وضعیت تاهل به وضعیت زناشویی فرد اطلاق می شود که دراین پژوهش در سطح اسمی سنجیده می شود. متاهل دارای کد1، مجرد دارای کد 2، سایر دارای کد3 می باشد.
محل اقامت:
محل سکونت محلی است که خانوار درآن زندگی می کند. محلی است که فرد بیشترین مدت سال را درآنجا به سر می برد (سرشماری عمومی نفوس ومسکن، 1385)
تعریف عملیاتی: دراین پژوهش محل اقامت دانشجویان را درنظر گرفته ایم وآن را در دو وضعیت ساکن خوابگاه باکد1، وساکن تهران باکد2 درسطح اسمی مورد سنجش قرارداده ایم.
جنس[120]:
منظور ازجنس تفاوت های فیزیولوژیک وجسمی افراد است. جنس واژه ایست مربوط به تفاوت های زیست شناختی میان مردان وزنان که معلول تفاوت های کروموزم ها است. جنسیت ناظر بر ویژگی های شخصی و روانی است که جامعه آن را تعیین می کند وبا مرد و زن بودن وبه اصطلاح مردانگی وزنانگی همراه است (کاظمی پور، 90:1378)

مطلب دیگر :  تعیین عوامل مؤثر بر سرمایه فکری و اولویت بندی آن ها با استفاده از فرآیند تحلیل شبکه ای93(ANP) در واحد ستادی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی- قسمت 37