حمایت اجتماعی و سلامت عمومی دانشجویان مطالعه دانشجویان کارشناسی دانشگاه علامه- قسمت 27

0 Comments

حمایت عاطفی

51/72 حمایت ابزاری

48/78 حمایت اطلاعاتی

82/73 حمایت اجتماعی

38/74

8-3- تکنیک گردآوری اطلاعات پژوهش
روش های متعددی درارتباط با گردآوری داده ها وجود دارد که عبارتند از: مصاحبه عمیق، تحلیل محتوا، پرسشنامه وتکنیک های رایج دیگر که درتحقیقات علوم اجتماعی مورد استفاده قرارمی گیرند. با این حال رایج ترین تکنیک در تحقیقات پیمایشی تکنیک پرسشنامه می باشد. پرسشنامه تکنیک بسیارساختمندی برای گردآوری اطلاعات است که درآن ازهرپاسخگومجموعه یکسانی ازپرسش ها مورد پرسش قرارمی گیرد، به این دلیل پرسشنامه شیوه ای کارا ومناسب برای پژوهش هایی با نمونه های بزرگ است.
ابزار پژوهش دراین تحقیق نیز پرسشنامه است. این پرسشنامه از دو بخش تشکیل شده است. جهت سنجش حمایت اجتماعی ازپرسشنامه طراحی شده توسط محققین قبلی (حسین زاده 1384، بهمنی 1387، ناظر جویباری1391) که اعتبار آنها توسط اساتید مربوطه تایید گردیده است، استفاده شده است ودرمورد پایایی آن نیز پیشتر صحبت کردیم.
جهت سنجش میزان سلامت عمومی دانشجویان ازپرسشنامه سلامت عمومی گلدبرگ (GHQ-2) استفاده شده است.این پرسشنامه را گلدبرگ (1972) اولین بار تنظیم نمود. پرسشنامه اصلی 60 ماده دارد. گلدبرگ وهیلر (1979)، فرم 28 ماده ای پرسشنامه را اولین بار از طریق اجرای روش تحلیل عاملی بر روی فرم بلندمدت آن طراحی کردند (تقوی، 1380). درپژوهش حاضر از فرم 28 ماده ای پرسشنامه سلامت عمومی استفاده شده است. پرسشنامه 28 ماده ای سلامت عمومی از چهار مولفه (نشانه های جسمانی، اضطراب وبی خوابی، اختلال درکارکرد اجتماعی و افسردگی) تشکیل شده است که هرکدام از آنها 7ماده دارد. اعتبار آزمون با استفاده از روش همسانی درونی ومحاسبه ضریب آلفای کرونباخ بررسی شد که مقدار آن برای کل مقیاس 92/0، و زیرمقیاس نشانه های جسمانی 85/0، اضطراب وبی خوابی 87/0، اختلال درکارکرد اجتماعی 74/0 و افسردگی 84/0 به دست آمد وبیانگر آن است که این مقیاس دارای همسانی درونی بالا و معنادار (001/0>P) است.
9-3- روش تجزیه وتحلیل داده ها:
در این پژوهش، ازنرم افزار 19 spssبرای جمع بندی و پردازش داده ها استفاده می شود. اطلاعات گردآوري شده حاصل از آزمودنی ها، با استفاده از روش هاي آمار توصيفي و استنباطي مورد تجزيه و تحليل قرار می گیرد. در بحث آمار توصیفی از شاخص های آماری و شاخص پراکندگی (فراوانی، درصد فراوانی، ميانگين، انحراف معيار، حداقل و حداکثر نمرات) و نمودار هیستوگرام جهت نمایش هر یک از متغیرهای وضعیت دموگرافیک نمونه مورد بررسی استفاده خواهد شد. در بخش آمار استنباطی نیز به دلیل برقرار بودن پیش فرض های آمار پارامتریک یعنی فرض مستقل بودن، نرمال بودن، همگني واريانس ها و خطی بودن و فاصله ای بودن داده ها در اين پژوهش از همبستگی پیرسون، آزمون t مستقل و تحلیل واریانس چند متغیره (ANOVA) به منظور تحلیل و بررسی فرضیات پژوهش استفاده می شود.
10-3- تعریف مفاهیم
1-3-10- تعریف نظری وعملیاتی متغیرهای مستقل
تعریف نظری حمایت اجتماعی:
ازحمایت اجتماعی تعاریف متعددی به عمل آمده است. ازجمله سارافینومعتقد است” که حمایت اجتماعی به مراقبت، محبت، عزت، تسلی وکمکی که سایر افراد وگروهای اجتماعی به فرد ارزانی می دارند گفته می شود. این حمایت را ممکن است منابع گوناگونی مانند همسر، اقوام، دوستان وهمکاران و یا سازمانهای اجتماعی برای فرد فراهم آورند” (سارافینو، 170:1384)
کاپلان 1979 حمایت اجتماعی را اینگونه تعریف می کند: هرگونه محرکی که به پیشبرد اهداف فرد حمایت شده کمک می کند حمایت اجتماعی گویند
تعریف عملیاتی حمایت اجتماعی:
ازنظرلین “حمایت اجتماعی عبارتست از انواع وفراوانی تعاملات حمایتی خاصی که فرد در روابط اجتماعی ودرقالب آنها کمکهای ابزاری، اطلاعاتی وعاطفی را ازدیگران دریافت می کند. درواقع لین حمایت های ابزاری، اطلاعاتی وعاطفی را به عنوان کارکردهای حمایت درنظرگرفته است” (صالح، 121:1389)
سوالات مربوط به حمایت اجتماعی در بخش تعریف نظری وعملیاتی ابعاد حمایت اجتماعی مطرح خواهدشد و درنهایت نمره حمایت اجتماعی درسه دسته تقسیم بندی خواهدشدکه کمترین امتیاز 12 وبالاترین امتیاز 60 خواهد بود.
28-12 حمایت اجتماعی کم
44-29 حمایت اجتماعی متوسط
60-45 حمایت اجتماعی بالا
تعریف نظری وعملیاتی ابعاد حمایت اجتماعی:
حمایت عاطفی:
این نوع حمایت شامل ابرازهمدردی، توجه وعلاقه نسبت به فرد است. ممکن است حمایت عاطفی، پیامی باشدکه احترام به نفس را درفرد بالامی برد یا پیامی باشد که نشان دهنده پذیرش بی قید و وشرط است؛ به طورکلی این نوع حمایت درجهت قوت قلب دادن به فرد برای مقابله با فشار وخستگی است (بهمنی، 82:1387)
تعریف عملیاتی: حمایت عاطفی باسوالاتی درخصوص میزان دریافت ابراز همدردی، توجه ومحبت وعلاقه، احترام به احساسات وگفتگوی صمیمانه ازطرف اطرافیان است.
دراین پژوهش با 4سوال با استفاده از طیف لیکرت 5درجه ای (خیلی کم- کم- متوسط- زیاد- خیلی زیاد) سنجیده می شود که حداکثر 20 وحداقل 4 می باشد که به ترتیب زیرسنجیده می شود.

مطلب دیگر :  تعیین عوامل مؤثر بر سرمایه فکری و اولویت بندی آن ها با استفاده از فرآیند تحلیل شبکه ای93(ANP) در واحد ستادی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی- قسمت 36