حمایت اجتماعی و سلامت عمومی دانشجویان مطالعه دانشجویان کارشناسی دانشگاه علامه- قسمت 26

0 Comments

پردیس دانشگاه

904

2/15

54

2/15 کل

5939

100

361

100

6-3- واحدپژوهش
واحد پژوهش به یک عضو از جامعه آماری می گویند، این واحد نه لزوما یک فرد که می تواند یک رویداد، یک دانشگاه، یک ملت و…. باشد(سرمد وهمکاران،230:1380)در ای مطالعه واحد پژوهش هر یک از دانشجویان شاغل به تحصیل مقطع کارشناسی دانشگاه علامه طباطبایی است.
7-3- ابزار پژوهش واعتبار وروایی
1-7-3- اعتبار وپایایی[110]
ازآنجاکه اندازه گیری درعلوم اجتماعی غالباً غیرمستقیم است، پژوهشگر همیشه با این پرسش روبرو می شود که: آیا همین چیزی را اندازه گیری می کنم که قصداندازه گیری آنرا دارم؟ مساله اعتبار ازهمین جا ناشی می شود. بنابراین، اعتبار یک امرکیفی وناظربه میزان صحت اندازه گیری است. به چند شیوه می توان از اعتبار یک ابزار اطمینان حاصل نمود.
اعتبار محتوایی[111]: اعتبار محتوایی بیانگر آن است که معرف ها تا چه اندازه وجوه مختلف یک مفهوم را می سنجند. این نوع اعتبار شامل دونوع است:
اعتبارصوری: منظور، شناسایی وبررسی معرف های یک مفهوم از طریق مراجعه به صاحب نظران وکسب توافق نظرآنها پیرامون گویه های طرح شده می باشد. بنابراین اگر دریک وسیله اندازه گیری اجماع نظرباشد، آن وسیله دارای اعتبارصوری است. ایراد این روش آن است که هرفرد براساس ذهنیت خود درباره گویه ها قضاوت می کند.
اعتبار نمونه گیری: توجه به اینکه مجموعه شرایط، افراد یا صفات مورد نظر به طورکافی به وسیله ابزاراندازه گیری، نمونه گیری شده یا نه؟
اعتبارتجربی[112] : اعتبارتجربی متکی به رابطه ابزاراندازه گیری با نتایج کسب شده باتوجه به یک معیاراست که به دوصورت زیراست.
اعتبارتجربی همزمان: سنجش نتیجه همزمان باکاربردمعیارباشد.
اعتبارتجربی پیش بینی: یعنی، توان پیش بینی همبستگی بین نتایج یک وسیله اندازه گیری بانتایج یک وسیله اندازه گیری دیگر.
اعتبارسازه[113]: به میزان ارتباط معرف ها باجنبه ها وانتظارات نظری وابعاد مرتبط با آن درتحقیق اشاره دارد (غیاثوند، 1391: 59-58)
دراین پژوهش برای بررسی اعتبار شاخص ها وسوالات از شیوه های اعتبار محتوا وسازه ای استفاده شده است. یعنی ضمن توجه به ارتباط وانطباق پرسش ها وگویه ها با مباحث ودیدگاه های مطرح شده درمبانی وچهارچوب نظری (اعتبارسازه ای)، با مراجعه به اساتید راهنما ومشاور وپژوهشگرانی که سابقه تحقیق دراین عرصه را داشتند، به رفع کاستی های پرسشنامه پرداخته ایم (اعتبارصوری).
پایایی:
پایایی آزمون به دقت اندازه گیری وثبات آن مربوط است، پس پایایی دومعنای متفاوت دارد: یکی، ثبات وپایا بودن نمره های آزمون درطول زمان است؛ بدین معناکه اگر یک آزمون چندبار درباره یک آزمودنی اجرا شود، نمره آن درهمه مواردیکسان باشد. دوم، به همسانی درونی گویه ها اشاره دارد؛ یعنی، سوال های آزمون تا چه اندازه با یکدیگر همبستگی دارند. (همان، 61)
برای بررسی پایایی، چهاروش وجود دارد:
روش آزمون- آزمون مجدد[114]: دراین روش وسیله اندازه گیری دربین یک نمونه واحد، طی دوزمان متفاوت مورد ارزیابی قرارمی گیرد وضریب همبستگی آنها محاسبه می شود.
روش موازی[115]: دراین روش دو وسیله اندازه گیری به طورهمزمان مورد آزمون قرار می دهیم تاهمبستگی نتایج فرم اول با فرم دوم مورد مقایسه قرارگیرد.
روش دونیمه کردن[116]: دراین شیوه ابزاراندازه گیری در بین نمونه، موردآزمون قرارمی گیرد؛ سپس به دونیمه تقسیم می شود وضریب همبستگی دونیمه محاسبه می شود.
روش پایداری درونی[117]: دراین روش ازتمامی گویه ها دربرآورد پایایی استفاده می شود. مبنای آن سازگاری درونی گویه هاست. برای سنجش پایایی درونی ازدوشیوه می توان استفاده نمود: نخست روش کودر- ریچاردسون، دوم روش آلفای کرونباخ.
برای بررسی پایایی جدیدترین ورایج ترین شیوه، استفاده از آلفای کرونباخ است که برقاعده سازگاری درونی گویه ها مبتنی است. یعنی هریک ازگویه ها بامجموع گویه های دیگر در رابطه گذاشته می شود و از روی میزان همبستگی آن با سایرگویه ها، پایداری ومناسب بودن آن مشخص می شود پایایی درپژوهش حاضربااستفاده ازآلفای کرونباخ محاسبه گردیده است که نتایج آن برای متغیرهای پژوهش درجدول زیر قابل مشاهده است.

مطلب دیگر :  بررسی رابطه بین سرمایه فکری و عملکرد کارکنان در آموزش و پرورش شهرستان کاشمـر- قسمت 2

متغیر میزان آلفای کرونباخ