حمایت اجتماعی و سلامت عمومی دانشجویان مطالعه دانشجویان کارشناسی دانشگاه علامه- قسمت 24

0 Comments

جهت تعيين حجم نمونه از فرمول كوكران استفاده گرديده است كه به قرار زير مي باشد.
N=
N=حجم جامعه P=احتمال وقوع برابر 0.5 Q=عدم احتمال وقوع برابر 5و0
t=1.96 باضریب اطمینان95% d=0.005 دقت احتمالي مطلوب
دراین پژوهش باید تعداد 361 پرسشنامه توزیع وپر شود که برای اطمینان بیشتر تعداد 365 پرسشنامه توزیع خواهد شد.
4-3- روش نمونه گیری
شیوه نمونه گیری دراین پژوهش از نوع نمونه گیری سهمیه ای است. این نوع نمونه گیری شبیه نمونه گیری طبقه بندی است با این اختلاف که نمونه گیری سهمیه ای فاقد چهارچوب نمونه گیری برای انتخاب نمونه است. در این روش گروه ها معین شده، حجم نمونه گیری از هرگروه تعیین می شود وسپس از هر کجا که بتوان افراد واجد شرایط را پیداکرد آنها را برای نمونه گیری سهمیه ای انتخاب می کنند. (سرمد وهمکاران،243:1380)
در پژوهش حاضر ابتدا دانشجویان برحسب دانشکده محل تحصیل به گروه هایی تقسیم شده اند. سپس متناسب با درصد حجم هر دانشکده در کل جامعه، نسبت آنها در حجم نمونه با فرمول زیر تعیین گردید.
آمار دانشجویان مقطع کارشناسی دانشگاه علامه طباطبایی به تفکیک دانشکده محل تحصیل در جدول زیر آمده است.

مطلب دیگر :  تعیین عوامل مؤثر بر سرمایه فکری و اولویت بندی آن ها با استفاده از فرآیند تحلیل شبکه ای93(ANP) در واحد ستادی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی- قسمت 34

نام دانشکده تعداد دانشجویان درصد نسبت(تعداد پرسشنامه) درصد
دانشکده زبان و ادبیات فارسی 416 7 25 7
دانشکده علوم اجتماعی 949 16 57 16
دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی 734 3/12 45 3/12
دانشکده حقوق و علوم سیاسی