حمایت اجتماعی و سلامت عمومی دانشجویان مطالعه دانشجویان کارشناسی دانشگاه علامه- قسمت 23

0 Comments

7-2- الگوی نظری پژوهش
8-2- سوالهای پژوهش
سوال اصلی:
حمایت اجتماعی چه تاثیری بر میزان سلامت عمومی دانشجویان دارد؟
سوالات فرعی:

 1. میزان برخورداری دانشجویان ازسلامت عمومی چقدر است؟
 2. مهم ترین منابع قابل دسترس تامین کننده حمایت اجتماعی دانشجویان کدامند؟
 3. حمایت عاطفی چه تاثیری برمیزان سلامت دانشجویان دارد؟
 4. حمایت اطلاعاتی چه تاثیری برمیزان سلامت دانشجویان دارد؟
 5. حمایت ابزاری چه تاثیری برمیزان سلامت دانشجویان دارد؟
 6. آیا بین دانشجویان دانشکده های مختلف از حیث برخورداری از سلامت عمومی آنها تفاوت وجود دارد؟
 7. آیا بین وضعیت تاهل دانشجویان ومیزان برخورداری ازسلامت عمومی تفاوت وجود دارد؟
 8. آیا بین جنسیت دانشجویان ومیزان برخورداری از سلامت عمومی تفاوت وجود دارد؟

9-2- فرضیه های پژوهش
فرضیه اصلی:
به نظر می رسد بین میزان حمایت اجتماعی ومیزان سلامت عمومی دانشجویان رابطه وجود دارد.
فرضیه های فرعی:

 1. به نظر می رسد بین میزان حمایت عاطفی ومیزان سلامت عمومی دانشجویان رابطه وجود دارد.
 2. به نظر می رسد بین میزان حمایت ابزاری ومیزان سلامت عمومی دانشجویان رابطه وجود دارد
 3. به نظر می رسد بین میزان حمایت اطلاعاتی ومیزان سلامت عمومی دانشجویان رابطه وجود دارد

فرضیه های تکمیلی:

 1. به نظر می رسد بین وضعیت تاهل دانشجویان ومیزان برخورداری ازسلامت عمومی رابطه وجود دارد.
 2. به نظر می رسد بین جنسیت دانشجویان ومیزان برخورداری از سلامت عمومی بین آنها تفاوت وجود دارد.
 3. به نظر می رسد بین وضعیت سکونت دانشجویان ومیزان برخورداری از سلامت عمومی رابطه وجود دارد
 4. به نظر می رسدبین دانشجویان دانشکده های مختلف از حیث میزان برخورداری از میزان سلامت عمومی آنها تفاوت وجود دارد؟

1-3- مقدمه
بی تردید یکی از مهمترین فصول هرتحقیق، بحث روش شناسی آن می باشد. دستیابی به هدفهای تحقیق وشناخت علمی آن میسر نخواهد بودمگر زمانی که باروش درست صورت پذیرد. هدف ازتحقیق، عمدتاً پی بردن به جنبه مکنون وپنهان مسائل وپدیده هاست. برای حصول این هدف، اینک باگذار ازمرحله نظری پژوهش به میدان مشاهده وتجربه گام می نهیم؛ لذا دراین فصل به تشریح روش تحقیق می پردازیم تا هم منظور ما از مفاهیم به کارگرفته شده در فصل گذشته روشن شود وهم شیوه های اندازه گیری آنها را بیان کنیم. برای این منظور دراین فصل، روش تحقیق، جمعیت آماری، حجم نمونه، شیوه نمونه گیری، ابزار جمع آوری داده ها، روایی وپایایی ابزار اندازه گیری، تکنیک های مورد استفاده برای تجزیه وتحلیل داده ها وتعاریف نظری وعملیاتی متغیرهارا به بحث می گذاریم.
2-3- روش پژوهش
روش پژوهش در تحقیق حاضر، پیمایشی است که یکی از متداولترین روش های تحقیق در مطالعات کمی محسوب می شود. پژوهش پیمایشی برساختن فرضیه وآزمون آن وتحصیل روابط بین متغیرهای دستکاری نشده، توجه دارد. به عبارت دیگر تحقیق پیمایشی با انتخاب ومطالعه نمونه های منتخب ازجامعه آماری به بررسی میزان شیوع، توزیع وروابط متقابل متغیرهای فردی واجتماعی می پردازد. پژوهش پیمایشی متغیرهایی را انتخاب می کند که هم اکنون یا قبلاً وجود داشته اند. محقق پیمایشی بابررسی تغییرات متغیر برحسب مورد جستجو ویژگی های دیگری که به طور منظم باآن پیوند دارد ، در پی شناخت پدیده ها برمی آید. پس همانطور که گفته شد تحقیق حاضر از نوع کمی است که با استفاده از روش پیمایشی انجام شده است. در این پژوهش برای جمع آوری اطلاعات از تکنیک پرسشنامه استفاده شده است.
3-3- جمعیت آماری
جامعه آماری عبارتست از گروهی ازافراد، اشیا یا حوادث که حداقل دارای یک صفت یا ویژگی مشترک هستند. درپژوهش مفهوم جامعه به کلیه افرادی اطلاق می شود که عمل تعمیم پذیر ی درموردآنها صورت می گیرد. ماهیت پژوهش تعیین کننده دامنه جامعه است. (سرمد وهمکاران،200:1380)
جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه دانشجویان کارشناسی درحال تحصیل در دانشگاه علامه طباطبایی درنیم سال دوم سال تحصیلی93ـ 1392 است.
4-3- حجم نمونه:
مساله اي كه بيشتر محققان با آن روبرو هستند اندازه يا حجم لازم براي نمونه است. قانون كلي در اين مورد بزرگترين اندازه ممكن را توصيه مي كند. هدف از مطالعه نمونه كسب اطلاع در مورد جامعه اي است كه نمونه از آن انتخاب شده است. بنابراين هر اندازه نمونه با حجم بزرگتري انتخاب شود شاخص هاي آماري محاسبه شده برآورد دقيق تري از پارامترهاي جامعه بدست خواهد آمد.اما در اكثر مطالعات محدوديت هاي مالي ،دقت و نيروي انساني و مسايل ديگر اندازه نمونه را كه لازم است مورد مطالعه قرار گيرد محدود مي سازد.
اين تحقيق از اين اصل مستثي نبوده است ولذا برآورد حجم نمونه اي كه بيانگر جامعه آماري باشد ضروري است.

مطلب دیگر :  حمایت اجتماعی و سلامت عمومی دانشجویان مطالعه دانشجویان کارشناسی دانشگاه علامه- قسمت 6