عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه تاثیر کیفیت خدمات بر وفاداری مشتریان هتل های شرق استان گیلان

قسمتی از متن پایان نامه :

4-8- وضعیت مولفه کیفیت خدمات 57
4-9- وضعیت متغیر وفاداری مشتری 58
4-3- تحلیل داده ها با بهره گیری از آمار استنباطی و مطالعه فرضیه های پژوهش 59
4-3-1- مطالعه فرضیه های پژوهش 59
4-3-2- اولویت بندی مولفه های کیفیت خدمات 65
4-4- مطالعه نرمال بودن متغیرهای پژوهش 65
فصل پنجم- نتیجه گیری 66
5-1- مقدمه 67
5-2- نتایج آمار توصیفی 67
5-3- بحث و نتیجه گیری 68
5-3-1- فرضیه اصلی 68
5-3-2- فرضیه فرعی اول 68
5-3-3- فرضیه فرعی دوم 69
5-3-4- فرضیه فرعی سوم 69
5-3-5- فرضیه فرعی چهارم 70
5-3-6- فرضیه فرعی پنجم 70
5-4- پیشنهاداتی در راستای پژوهش 71
5-5- پیشنهاداتی برای تحقیقات آتی 71
شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

5-6- محدویت های پژوهش

72

منابع

73

ضمائم

78

ضمائم 1: پرسشنامه کیفیت خدمات

79

ضمائم2: پرسشنامه وفاداری مشتریان

سایت منبع

81

 

فهرست نمودارها صفحه
نمودار(4-1): نمودار مولفه موارد محسوس 52
نمودار(4-2):نمودار مولفه قابلیت اطمینان 53
نمودار(4-3):نمودار مولفه تضمین 54
نمودار(4-4):نمودار مولفه پاسخگویی 55
نمودار(4-5):نمودار مولفه همدلی 56
نمودار(4-6):نمودار مولفه کیفیت خدمات 57
نمودار(4-7):نمودار متغیر وفاداری مشتری 58

 

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

سوالات پژوهش

1-4-1- سوال اصلی پژوهش

آیا کیفیت خدمات بر وفاداری مشتریان هتلهای شرق استان گیلان تاثیر دارد؟

1-4-2- سوالات فرعی پژوهش

1- آیامولفه فیزیکی(موارد محسوس)کیفیت­خدمات ­بر وفاداری مشتری هتلهای شرق استان گیلان تاثیردارد؟

2- آیا مولفه قابلیت اطمینان کیفیت خدمات بر وفاداری مشتری هتلهای شرق استان گیلان تاثیر دارد؟

3- آیا مولفه تضمین کیفیت خدمات بر وفاداری مشتری هتلهای شرق استان گیلان تاثیر دارد؟

4- آیا مولفه پاسخگویی کیفیت خدمات بر وفاداری مشتری هتلهای شرق استان گیلان تاثیر دارد؟

5- آیا مولفه همدلی کیفیت خدمات بر وفاداری مشتری هتلهای شرق استان گیلان تاثیر دارد؟

1-5- اهداف پژوهش

1-5-1- هدف اصلی

سنجش تاثیر کیفیت خدمات بر وفاداری مشتریان هتلهای شرق استان گیلان

1-5-2- اهداف فرعی

1- سنجش تاثیر مولفه فیزیکی(موارد محسوس) کیفیت خدمات بر وفاداری مشتری هتلهای شرق استان گیلان

2-سنجش تاثیر مولفه قابلیت اطمینان کیفیت خدمات بر وفاداری مشتری هتلهای شرق استان گیلان

3- سنجش تاثیر مولفه تضمین کیفیت خدمات بر وفاداری مشتری هتلهای شرق استان گیلان

4- سنجش تاثیر مولفه پاسخگویی کیفیت خدمات بر وفاداری مشتری هتلهای شرق استان گیلان

5- سنجش تاثیر مولفه همدلی کیفیت خدمات بر وفاداری مشتری هتلهای شرق استان گیلان

مطالعه تاثیر کیفیت خدمات بر وفاداری مشتریان هتل های شرق استان گیلان