بررسی رابطه بین سرمایه فکری و عملکرد کارکنان در آموزش و پرورش شهرستان کاشمـر- قسمت 4

0 Comments

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری
یافته ها 90
بحث و تفسیر 90
جمع بندی نتایج 95
پیشنهادات پژوهش 96
محدودیت ها و مشکلات پژوهش 98
منـابع و مأخذ 99
فهرست جداول
عنوان صفحه
جدول (1-2) خلاصه تفاوت معیارهای سنتی و نوین عملکرد 32
جدول 1-4 توزيع فراواني نمونه آماري بر حسب جنسيت 35
جدول 2-4توزيع فراواني نمونه آماري بر حسب سن 76
جدول (3-4) توزيع فراواني نمونه آماري بر حسب مدرك تحصيلي 76
جدول (4-4) توزيع فراواني نمونه آماري بر حسب سابقه کار 78
جدول (5-4) توزيع فراواني نمونه آماري بر حسب سن 79
جدول 6-4 آمار ه توصیفی سرمایه فکری وابعاد آن 80
جدول 7-4 توزیع شاخص های مرکزی متغییر سرمایه فکری برحسب سابقه کار 81
جدول 8-4 توزیع شاخص های مرکزی متغییر سرمایه فکری برحسب مدرک تحصیلی 81
جدول (9-4)خروجي آزمون يك نمونه اي كلموگورف اسميرنف(نرمال بودن داده ها) 83
جدول (10-4) رگرسیون متغییرهای پژوهش 84
جدول (11-4) بین سرمایه فکری و عملکردکارکنان در آموزش وپرورش شهرستان کاشمر 84
فهرست اشکال
عنوان صفحه
شکل (1-2) ارزیابی مستقیم کار 19
شکل (2-2) ارزیابی کارکنان 20
شکل (۳-2) اطلاعات ارزیابی 28
شکل (4-2) مفهوم سرمایه فکری از نظر بنتیس 1998 45
شکل (5-2) مدل چن و همکارانش از سرمایه فکری و روابط میان آنها 47
 
فصل اول
کلیات پژوهش
مقدمه پژوهش
مقدمـه
با وقوع انقلاب فناوری اطلاعات، جامعه اطلاعاتی و شبکه ای و نیز پیشرفت سریع فناوری برتر،
از دهه ۱۹۹۰ الگوی رشد جهانی تغییر اساسی کرده است. در جهان امروز دانش به عنوان مهم ترین سرمایه جایگزین سرمایه های مالی و فیزیکی شده است(چن، ۲۰۰۴). عملکردرا می توان نتایج قابل اندازه گیری تصمیمات و اقدامات سازمان دانست که نشان دهنده میزان موفقیت و دستاورد کسب شده باشد. محیط کسب و کار مبتنی بر دانش، نیازمند رویکردی است که دارائی ها ی ناملموس جدید سازمانی مثل دانش و شایستگی های منابع انسانی، نوآوری، فرهنگ سازی، ساختار سازمانی و غیره را در بر می گیرد.
در این میان نظریه سرمایه فکری توجه روز افزون محققان دانشگاهی و دست اندر کاران سازمانی را به خود جلب کرده است(بنتیس، ۱۹۹۹).

مطلب دیگر :  تعیین عوامل مؤثر بر سرمایه فکری و اولویت بندی آن ها با استفاده از فرآیند تحلیل شبکه ای93(ANP) در واحد ستادی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی- قسمت 35