بررسی رابطه بین سرمایه فکری و عملکرد کارکنان در آموزش و پرورش شهرستان کاشمـر- قسمت 3

0 Comments

تعاريف عملياتي متغيرهاي پژوهش 9
فصل دوم: پیشینه و ادبیات پژوهش
عملکـرد 12
تاریخچه ارزیابی عملکرد در ایران 12
مفهوم ارزیابی عملکـرد 13
تعاریف ارزیابی عملکرد 14
مدیریت عملکرد 15
مدل‌های مختلف ارزیابی عملکرد 15
نظریه‌های ارزیابی عملکرد 19
بهبود عملکرد 22
حلقه‌های کنترل کیفیت و عملکرد سازمان 23
اهداف ارزیابی عملکرد 24
فواید ارزیابی عملکرد 28
مراحل انجام ارزیابی 30
معیارهای نوین ارزیابی عملکرد 31
زمان ارزیابی 32
سیر تاریخی و تعاریف سرمایه فکری 33
درباره سرمایه فکری 33
تشریح عناصر و اجزای سرمایه فکری 39
انواع طبقه بندی‌های ارائه شده از عناصر سرمایه فکری 42
سنجش سرمایه فکری 48
مدل‌های توصیفی سنجش سرمایه فکری 49
سرمایه فکری در آموزش و پرورش 51
پیشینه تحقیقات انجام شده در داخل و خارج کشور 55
پیشنه تحقیقات در داخل کشور 55
پیشینه تحقیقات در خارج از کشور 59
مدل پژوهش 65
جمع بندی 66
فصل سوم: روش پژوهش
جامعه آماری تحقیق 69
روش تحقیق 69
ابزار پژوهش 70
فصل چهارم: یافته های پژوهش
مقدمه 75
بخش اول:تحلیل توصیفی داده ها 75
بخش دوم:تحلیل استنباطی داده ها 83

مطلب دیگر :  تعیین عوامل مؤثر بر سرمایه فکری و اولویت بندی آن ها با استفاده از فرآیند تحلیل شبکه ای93(ANP) در واحد ستادی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی- قسمت 36