بررسی رابطه بین سرمایه فکری و عملکرد کارکنان در آموزش و پرورش شهرستان کاشمـر- قسمت 2

0 Comments

همچنین از جناب آقای دکتر کارشکی استاد مشاور ارجمند که مرا در انجام این مهم راهنمایی نمودند کمال تشکر و سپاس
را دارم و از خداوند متعال سعادت روز افزونشان را خواستارم.
و با تشکر خالصانه خدمت همه اساتید و کسانی که به نوعی
مرا در به انجام رساندن این مهم یاری نموده اند.
تقديـم بـه:‌
(ولا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل الله امواتا بل احیاء عند ربهم یرزقون)
مبادا در دل گمان نماییدکه آنها که در راه رب جهان
کشته بگشتند همی مرده اند که آنان همه تا ابد زنده اند.
تقدیم به پدر شهیدم
که الفبای ایستادگی را در وجودم زمزمه کردند.
به مادرم؛
که شمع فروزان زندگیم هستند و لبهای دعاگویشان بدرقه راهم گشت.
تو ای مادر، ای شوق زیبایی نفس کشیدن،ای روح مهربان هستی ام، تو رنگ شادی هایم شدی و لحظه ها را با تمام وجود از من دور کردی و عمری خستگی ها را به جان خریدی تا اکنون توانستی طعم خوش پیروزی را به من بچشانی.
به همسرم:
که مسیح وار با صبرش رفیق راهم بود و در تمام طول تحصیل همراه و همگام من بوده است.
تقدیم به گل نازم ریحانه عزیزم:
که کودکی گمشده ام را درچشمان معصومش جستجوکردم
به برادرانم:
که همواره در طول تحصیل متحمل زحماتم بودند و تکیه گاه من در مواجهه با مشکلات، و وجودشان مایه دلگرمی من می باشد.
روح پاك پدرم
همسرم: مهرباني فرزانه و شفيقي يگانه.
به گل واژه هاي وجودم: ساناز و سعید
د
چکیـده
پژوهش حاضر، باهدف بررسی رابطه بین سرمایه فکری و عملکرد کارکنان اداره آموزش وپرورش شهرستان کاشمر انجام شده است. تعدادکل جامعه ۱۴۰نفر می باشد که به دلیل حجم کم جامعه از روش سرشماری استفاده شده است.
جهت جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه های ۵۳ سوالی سرمایه فکری بنتیس که شامل ابعاد سرمایه انسانی، سرمایه ساختاری وسرمایه رابطه ای با پایایی88/0 وپرسشنامه۲۶ سوالی عملکرد مدل اچیو که شامل ابعاد توانایی، وضوح و شناخت شغلی، ارزیابی و دادن بازخورد،حمایت سازمانی، اعتبار تصمیمات، انگیزه و محیط با پایایی78/. استفاده شده است. تجزیه و تحلیل داده ها دررابطه باسوال اصلی این پژوهش که به دنبال رابطه بین سرمایه فکری(انسانی، ساختاری، رابطه ای) و عملکرد کارکنان بود نشان می دهد همبستگی بین این دو متغیر برابر 63/0 در سطح معنی داری 00/0 می باشد که به لحاظ آماری معنی دار است و رابطه مستقیم و مثبت بین دو متغیر وجود دارد. در رابطه با فرضیه های فرعی این پژوهش که بدنبال بررسی رابطه بین ابعاد سرمایه فکری و عملکرد است نتایج نشان می دهد که در تمام موارد ضریب همبستگی بالا می باشد و به لحاظ آماری معنی دار است و با توجه به اهمیت و نقش سرمایه فکری(انسانی، ساختاری، رابطه ای) در آموزش و پرورش به بررسی رابطه بین این ابعاد با عملکرد پرداخته شده که نتایج نشان می دهد در تمام موارد ضریب همبستگی بالا بوده و به لحاظ آماری معنی دار است.
واژگان کلیدی:سرمایه فکری، عملکرد،سرمایه انسانی، سرمایه ساختاری، سرمایه رابطه ای
فهرست مطـالب
عنوان صفحه
فصل اول: کلیات پژوهش
مقدمـه 2
بیان مسئله 3
اهداف تحقیق 8
فرضیه های پژوهش 8
فرضیه اصلی پژوهش 8
فرضیات فرعی پژوهش 8

مطلب دیگر :  حمایت اجتماعی و سلامت عمومی دانشجویان مطالعه دانشجویان کارشناسی دانشگاه علامه- قسمت 22