بررسی رابطه بین سرمایه فکری و عملکرد کارکنان در آموزش و پرورش شهرستان کاشمـر

0 Comments

 اظهـارنامه
اینجانب زهرا داروغه عارفی دانشجوی دوره کارشناسی ارشد رشته علوم تربیتی دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه فردوسی مشهد نویسنده رساله / پایان نامه بررسی رابطه بین سرمایه فکری
و عملکرد کارکنان در سازمان آموزش و پرورش شهرستان کاشمر
 تحت راهنمایی دکتر مجتبی بذرافشان مقدم متعهد می شوم:
* تحقیقات در این رساله/ پایان نامه توسط اینجانب انجام شده است و از صحت و اصالت برخوردار است.
* در استفاده از نتایج پژوهش های محققان دیگر به مرجع مورد استفاده استناد شده است.
* مطالب مندرج در رساله/ پایان نامه تاکنون توسط خود یا فرد دیگری برای دریافت هیچ نوع مدرک
یا امتیازی در هیچ جا ارائه نشده است.
* کلیه حقوق معنوی این اثر متعلق به دانشگاه فردوسی مشهد می باشد و مقالات مستخرج با نام
«دانشگاه فردوسی مشهد» و یا « Ferdowsi University of Mashhad» به چاپ خواهد رسید.
* حقوق معنوی تمام افرادی که در به دست آمدن نتایج اصلی رساله/ پایان نامه تأثیرگذار بوده اند در مقالات مستخرج از رساله/ پایان نامه رعایت شده است.
* دز کلیه مراحل انجام این رساله/ پایان نامه در مواردی که از موجود زنده ( یا بافت های آنها استفاده شده است ضوابط و اصول اخلاقی رعایت شده است.
* در کلیه مراحل انجام این رساله / پایان نامه، در مواردی که به حوزه اطلاعات شخصی افراد دسترسی یافته یا استفاده شده است ضوابط و اصول اخلاقی رعایت شده است.
تاریخ – امضای دانشجو

مالکیت نتایج و حق نشر
* کلیه حقوق معنوی این اثر و محصولات آن (مقالات مستخرج، کتاب، برنامه های رایانه ای ، نرم افزارها و تجهیزات ساخته شده) متعلق به دانشگاه فردوسی مشهد می باشد. این مطلب باید به نحو مقتضی در تولیدات علمی مربوطه ذکر شود.
* استفاده از اطلاعات و نتایج موجود در رساله/ پایان نامه بدون ذکر مرجع مجاز نمی باشد.
مطلب دیگر :  حمایت اجتماعی و سلامت عمومی دانشجویان مطالعه دانشجویان کارشناسی دانشگاه علامه- قسمت 24

پايان‌نامه‌ تحصيلي جهت اخذ دوره کارشناسی ارشد رشته علوم تربیتی
موضوع
بررسی رابطه بین سرمایه فکری و عملکرد کارکنان
در آموزش و پرورش شهرستان کاشمـر
استاد راهنمـا
جناب آقاي دکتر بذرافشان
استاد مشاور
جناب آقای دکتر کارشکی
نگـارش
زهرا داروغه عارفی
زمستان 1393
سـپاسـگزاري
سپاس پروردگاری را که راه علم را برای ما هموار نمود
و رخصت گام نهادن بر عرصه علم را ارزانیمان داشت. به مصداق «من لم یشکر المخلوق لم یشکر الخالق » بسی شایسته است از استاد راهنمای فرهیخته و فرزانه جناب آقای دکتر بذرافشان مقدم که با کرامتی چون خورشید، سرزمین دل را روشنی بخشیدند و گلشن سرای علم و دانش را با راهنمایی های کار ساز و سازنده بارور ساختندو در طول انجام این پایان نامه مشوقم بوده و قدم به قدم با کمال عطوفت و شکیبایی مرا راهنمایی نمودن تقدیر و تشکر نمایم.